EKSPRESOWA WYSYŁKA DPD24h! | KUP TERAZ, ZAPŁAĆ ZA 30 DNI - PAYPO
Testowy tekst

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

        

WWW.STILOVE.PL

        

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

        

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.stilove.pl jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STILOVE WOJCIECH KUPRJANIUK, NIEKŁADZKA 3C, 72-300 GRYFICE. NIP: 857-188-27-24, REGON: 321 009 337, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@stilove.pl zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki  Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją  zawartą w Regulaminie Sklepu www.stilove.pl.

        

§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie elektronicznej. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
        W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być  udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu  dostarczenia zamówienia.
 Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z  realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do  realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji  będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj.  10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych  oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych  danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w  sklepie.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
        Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów  osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane  przez niego dane są:
        przetwarzane zgodnie z prawem,
        zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
        merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są  przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację  osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia  celu przetwarzania.

        

§ 3
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
        Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych  osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem.
        W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość  e-mail na adres: sklep@stilove.pl

        

§ 4
PLIKI “COOKIES”
        Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie  Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  na ich użycie.
        Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia  usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne  do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających  autoryzacji.
        W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
        „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia  Sklepu).
        „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym  Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do  czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
        „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji  Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego  układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie  korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej  Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie  wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują  konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania  statystyk korzystania ze Sklepu.
        Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies”  do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej  przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi  plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki  internetowej).

        

Polityka dotycząca wykorzystania plików cookies

        

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do  informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies,  służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych  przez Użytkownika, przez STILOVE WOJCIECH KUPRJANIUK.

        

I. Definicje

        

Administrator – oznacza STILOVE WOJCIECH KUPRJANIUK z siedzibą w Gryficach,  ul. Niekładzka 3C, 72-300 Gryfice, która świadczy usługi drogą  elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w  urządzeniach Użytkownika.

        

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie  pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za  pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych  Serwisu.

        

Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,  związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora  za pośrednictwem Serwisu.
        Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

        

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą  Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie  www.stilove.pl.

        

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

        

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z  którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

        

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

        

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia  Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się  do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania  lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować  oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis  indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę  domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz  przypisaną wartość.

        

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


        Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające  ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz  kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane  przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę  nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
        Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające  pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych  przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.stilove.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
        Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.Hej! Dołącz do naszego newslettera :)
Przeczytałem i rozumiem politykę prywatności i politykę plików coockie oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od STILOVE
...masz pytanie? +48 507 638 696